ჯანდაცვის კანონმდებლობის მიმოხილვა და სამართლებრივი ანალიზი

ჯანდაცვის კანონმდებლობის მიმოხილვა და სამართლებრივი ანალიზი

24. იან, 2013 / კვლევები

წინამდებარე ანალიტიკური დოკუმენტი არის ავტორთა მცდელობა, ერთი მხრივ დაინახონ ჯანდაცვის კანონმდებლობა, როგორც ჯანდაცვის სისტემაში წესრიგის არსებობის საფუძველი და, იმავდროულად, საკომუნიკაციო შრე მოქალაქეებსა და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემას შორის, მეორე მხრივ კი გასცენ პასუხი შეკითხვებს: რა ტექნიკური სამართლებრივი და შინაარსობრივი ხარვეზები აქვს არსებულ კანონმდებლობას? რამდენად თანხვედრაშია კანონმდებლობის ცალკეული ნაწილები ერთმანეთთან? შეესაბამება თუ არა ის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში არსებულ ძირითად საერთაშორისო საკანონმდებლო სტანდარტებს? კვლევის ფარგლებში, ავტორები ასევე წარმოაჩენენ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებს, რომელიც თვალსაჩინოა კანონმდებლობის ანალიზისას, მაგრამ კომპლექსურია და სცდება საკანონმდებლო სივრცეს.

ანალიზის ფარგლებში ავტორები მუშაობდნენ სხვადასხვა კანონებზე და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებზე.

 PDF ფაილის გადაწერა