პალიატიური მზრუნველობისა და დაავადებათა ტერმინალურ სტადიაზე მოვლის ეთიკური და სამართლებრივი საკითხები

პალიატიური მზრუნველობისა და დაავადებათა ტერმინალურ სტადიაზე მოვლის ეთიკური და სამართლებრივი საკითხები

02. ივნ, 2011 / წიგნები

პალიატიური მზრუნველობისა და დაავადებათა ტერმინალურ სტადიაზე მოვლის ეთიკური და სამართლებრივი საკითხები – განმარტებები და რეკომენდაციები სამედიცინო პერსონალისათვის

დიდი ხანი არ არის, რაც ჩვენი ქვეყნის ჯანმრთელობისდაცვის სისტემა პალიატიური მზრუნველობასაცმოიცავს. მრავალი წლის მანძილზე იმპირებისათვის, რომლებიც პალიატიური მზრუნველობასსაჭიროებდნენ, მათ შორის, ტერმინალურსტადიაზე მყოფი პაციენტებისათვის, არარსებობდა ადეკვატური რესურსები.

პუბლიკაციაში განხილულია ისეთი საკითხები,როგორიცაა პაციენტისათვის გასაგები დასრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება მისიჯანმრთელობის მდგომარეობისა და სამედიცინომომსახურების შესახებ, პაციენტისაგანინფორმირებული თანხმობის მიღების აუცილებლობა,სამედიცინო დახმარებაზე უარის გაცხადებისუფლება, ოჯახის წევრებისა და ახლობლებისროლი პაციენტის სამედიცინო მომსახურებისშესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, ევთანაზიისააკრძალვა და სხვა.