'ანგარიშები'

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2 წლის ანგარიში

12. იან, 2015 .

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2 წლის ანგარიში

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი პრევენციის ეროვნული მექანიზმი

22. ივლ, 2014 .

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობა პენიტენციურ დაწესებულებებში, დროებით მოთავსების იზოლატორებსა და არანებაყოფლობით ფსიქიატრიული მკურნალობის დაწესებულებაში იხ. PDF ვერსია: http://www.ombudsman.ge/uploads/other/1/1726.pdf

გაგრძელება

2012 წლის ანგარიში ევროპის ჯანდაცვის მდგომარეობის შესახებ

2012 წლის ანგარიში ევროპის ჯანდაცვის მდგომარეობის შესახებ

15. მაი, 2013 .

„2012 წლის ანგარიში ევროპის ჯანდაცვის მდგომარეობის შესახებ: კეთილდღეობის კურსის შემუშავება“ რეზიუმე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის სტრატეგიის „ჯანმრთელობა 2020“ ფარგლებში ხორციელდება განახლებული ძალისხმევა დაინერგოს ეფექტური, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენციები და მოხდეს პოლიტიკის ორიენტირება ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის გაღრმავებაზე. ევროპის ჯანმრთელობის პოლიტიკის „ჯანმრთელობა … Continue reading

გაგრძელება

Page 1 of 3123