1.3 აბრევიატურები

28. ივლ, 2011 / 1. შესავალი

პრაქტიკული სახელმძღვანელო
1. შესავალი
2. საერთაშორისო გამოცდილება ადამიანის უფლებებზე ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
3. პაციენტზე ზრუნვის ადამიანის უფლებების დაცვის რეგიონული სისტემა
4. საერთაშორისო და რეგიონული პროცედურები
5. ქვეყნის შესაბამისი შენიშვნები
6. პაციენტის უფლებები და მოვალეობები საქართველოში
7. პროვაიდერთა ეროვნული უფლებები და მოვალეობები
8. ეროვნული პროცედურები და დამატებები
ლექსიკონი/ტერმინთა საძიებელი

AC (Advisory Committee) -მრჩეველთა კომიტეტი

CAT (Convention Against Torture and Other Forms of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punish­ment) -კონვენცია წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ

CE (ILO Committee of Experts) -შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტთა კომიტეტი

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) -კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ

CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) -რასობრივი დისკრიმინაციის აღმო­ფხვრის კომიტეტი

CES CR (Committee on Economic, Social and Cultural Rights) -ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტუ­რულ უფლებათა კომიტეტი

CHR (Commission on Human Rights) -ადამიანის უფლებათა კომისია

CMW (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families) -მიგრანტი მუშებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის საერთაშორისო კონვენცია

COE (Council of Europe) -ევროპის საბჭო

CRC (Committee on the Rights of the Child) -ბავშვის უფლებათა კომიტეტი

CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) -კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობე­ბის მქონე პირთა უფლებების შესახებ

ECHR (European Convention on Human Rights) -ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია

ECtHR (European Court of Human Rights) -ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

ECOSOC (UN Economic and Social Council) -გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭო

ECSR (European Committee on Social Rights) -სოციალურ უფლებათა ევროპული კომიტეტი

EPHA (European Public Health Alliance) -საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ევროპული ალიანსი

ESC (European Social Charter) -ევროპის სოციალური ქარტია

EU (European Union) -ევროკავშირი

FCNM (Framework Convention for the Protection of National Minorities) -ჩარჩო კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ

HRC (Human Rights Committee) -ადამიანის უფლებათა კომიტეტი

IAPO (International Alliance of Patients’ Organizations) -პაციენტთა ორგანიზაციების საერთაშორისო

ალიანსი

ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) -საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ

ICERD (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) -საერთაშო­რისო კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ

ICES CR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) -საერთაშორისო პაქტი ეკო­ნომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ

ICN (International Council of Nurses) -ექთნების საერთაშორისო საბჭო

ILO (International Labour Organization) -შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია

OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights) -ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომის­რის ოფისი

SR (Special Rapporteur on the Rights to Health) -სპეციალური მომხსენებელი ჯანდაცვის უფლებების შესახებ

UDHR (Universal Declaration of Human Rights) -ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია

UN (United Nations) -გაერო

UPR (Universal Periodic Review) -უნივერსალური პერიოდული გადახედვა

WHO (World Health Organization) -მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია

WMA (World Medical Association) -მსოფლიოს ექიმთა ასოციაცია