საქართველოს მთავრობის დადგენილება

01. ივლ, 2013 / მთავარი

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

იხ. ფაილი: http://www.moh.gov.ge/files/01_GEO/Kanonmdebloba/Brdzanebebi/165.pdf